החברה הכלכלית חבל ים המלח, כגוף סמך של המועצה האזורית תמר, נסמכת על מאגר היועצים של המועצה האזורית תמר

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים/מתכננים/מנהלי פרויקטים של מועצה אזורית תמר

 1. מועצה אזורית תמר והתאגידים העירוניים שבשליטתה, לרבות החברה הכלכלית חבל ים המלח בע״מ, מטמנות אפעה בע״מ, עמותת תמרית ומכון ים המלח למחקר, פיתוח ולימוד (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת מציעים, אשר עונים על כל תנאי הסף שלהלן, להציע הצעות להיכלל במאגר יועצים/מתכננים/מנהלי פרויקטים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים המפורטים להלן, לפי תקנה 3(8) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (אזוריות), תשי"ח 1958 ונהלי משרד הפנים (להלן: "המאגר").
 2. המועצה שומרת על זכותה לעדכן את המאגר מעת לעת, בכל דרך שתמצא לנכון, בין על דרך של הזמנת מציעים נוספים ובין בדרך של גריעת מציעים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים.
 3. ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה. יובהר, כי הזמנת השירות תעשה על-ידי המועצה על-פי צרכיה, מעת לעת, ואין בכניסה למאגר זה בכדי לחייב את המועצה בהזמנת שירותים כלשהם מהכלולים במאגר ו/או בכדי להבטיח התקשרות עם מציע בהיקף כלשהו, ולמציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.
 4. למען הסר ספק יובהר, כי המועצה תהא רשאית להתקשר עם יועצים/מתכננים/מנהלי פרויקטים שאינם נכללים במאגר על פי שיקול דעתה ובהתאם לכל דין.  
 5. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והמועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי מהמציעים ו/או אחרים. 
 6. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנה, להאריך את המועד להגשת ההצעות, לפרסם הזמנה  חדשה, לקיים תחרות בין המציעים השונים או חלקם או לנקוט בכל הליך אחר שתמצא לנכון.
 7. הודעה על הכללת מציע במאגר וסיווגו לפי התחומים תישלח למציע ותפורסם באתר המועצה.

אופן הגשת המועמדות

 1. על המציע להגיש בקשה להיכלל במאגר המועצה באמצעות טופס מקוון בהתאם לתחום הרלוונטי, יש למלא את הבקשה באתר להיכלל במאגר היועצים של המועצה לאחר מילוי והשלמת כל  המסמכים הנדרשים. על כל המסמכים שמצורפים להיות בפורמט PDF.
 2. יובהר, כי אין מועד אחרון להגשת בקשות להיכלל במאגר. ניתן להגיש בקשות כאמור בכל עת, כל עוד הזמנה זו היא בתוקף ומפורסמת באתר האינטרנט של המועצה.
 3. מציע אשר על פי נתוניו, השכלתו וניסיונו מתאים למספר תחומים, יציין במפורש בבקשתו את כל התחומים אשר ברצונו להגיש אליהם מועמדות ויצרף מלוא את המסמכים המבוקשים עבור כל התחומים אליהם הוא מגיש מועמדותו וכן את ניסיונו בנפרד לכל אחד מהתחומים. על אף האמור, אין צורך לצרף את אותו המסמך פעמיים. 
 4. לא צירף המציע לבקשתו להיכלל למאגר איזה מהמסמכים המבוקשים, ראשית המועצה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לכלול את המועמד במאגר; או לחלופין, לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבבקשתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן ראשית המועצה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. תנאי סף לכניסה למאגר 

 בחינת ההצעות והקמת המאגר

 1. הבקשות תובאנה בפני ועדת ההתקשרויות של המועצה (להלן: "הועדה"), וזו תבדוק את עמידת המציע בתנאי סף, התאמתו לתחום הייעוץ, תבחן את המסמכים שצורפו, תדון ותכריע בכל בקשה.
 2. הצעה שלא תעמוד באיזה מתנאי הסף תיפסל, ולא תעבור לשלבים הבאים. יובהר, כי המציע מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
 3. במסגרת בחינת הבקשות, תהא הועדה רשאית לערוך כל בדיקה נדרשת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה תהא רשאית לפנות למציעים ו/או לממליצים ו/או מעסיקים קודמים ו/או לקוחות שהוצגו על ידם, כדי לברר פרטים ו/או להשלים פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה ובכלל זה המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו ו/או כשירותו של המציע לתחום הייעוץ הרלוונטי. כחלק מהליך בחירת מועמדים, תהא הוועדה רשאית לזמן מציע לראיון.
 4. הועדה תבחן את המציעים אשר הגישו בקשה להיכלל במאגר. הועדה תודיע למבקש להיכלל במאגר על החלטתה ונימוקיה.
 5. לועדה שמורה הזכות שלא לאשר רישום מציע למאגר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי גם באם המציע עומד בתנאי הסף הרלוונטיים.
 6. היועצים/מתכננים/מנהלי הפרויקטים הכלולים במאגר יחולקו בהתאם לסיווג המקצוע הראשי.
 7. תאגיד אשר מועמדותו אושרה לכניסה למאגר על סמך העסקה של יועץ/מתכנן/מנהל פרויקט ועבודתו הופסקה מכל סיבה שהיא, יודיע מיד על הפסקת העסקתו של העובד למועצה.
 8. מאגר היועצים/מתכננים/מנהלי הפרויקטים יעודכן באופן שוטף, במענה לבקשות מועמדים להיכנס למאגר. במסגרת העדכון תוכל הוועדה לאשר כניסתם של מציעים חדשים למאגר ולהסיר מציעים מהמאגר. החלטת הועדה להסיר מציע מהמאגר, תנומק בכתב; לא תחליט הועדה הסרה מרישום, אלא לאחר שאפשרה לאותו מציע, לפי העניין, להביא את טענותיו בפניה.

הליך מסירת עבודות ליועצים/מתכננים/מנהלי הפרויקטים

 1. במידה ותחליט הוועדה לאשר התקשרות עם יועץ/מתכנן/מנהל פרויקט לביצוע עבודה מסוימת, תפנה המועצה ללפחות ארבעה מציעים מתוך מאגר המציעים שהקימה לקבלת הצעת מחיר להתקשרות. במידה והמאגר כולל פחות מארבעה מציעים תפנה המועצה לכל  המציעים הכלולים בו. 
 2. הפנייה לקבלת הצעות מחיר תכלול את מהות השירות המבוקש, שלביו, ופרטים רלוונטיים שיתבססו על המלצות הועדה. כמו כן, הפנייה תהא בנוסח אחיד לכל היועצים/מתכננים/מנהלי פרויקטים; בפנייה תפורטנה כל המטלות הנדרשות מהיועץ, ויצוין בה:
  1. אמות המידה לבחירת היועץ/מתכנן/מנהל פרויקט.
  2. המסמכים שיש לצרף להצעת המחיר.
  3.  המועד האחרון להגשת הצעות המחיר (תאריך ושעה).  
 3. הועדה תקבע את הזוכה מתוך הצעות המחיר שהוגשו למועצה, לפי אמות המידה שנקבעו על ידה מראש ויפורטו בבקשה לקבלת הצעות מחיר כאמור.
 4. המציע אשר ממנו יוזמן השירות ע"י המועצה יידרש לחתום על הסכם בנוסח המקובל במועצה ולהמציא למועצה מסמכים ו/או אישורי עריכת ביטוח בהתאם לנוסח אשר יימסר לו על ידי המועצה לאחר ההודעה על זכייתו.
 5. מבלי לגרוע מהוראת הזמנה זו, הועדה תהיה רשאית, לאשר התקשרות עם יועץ/מתכנן/מנהל פרויקט אשר אינו נכלל במאגר המועצה, לאחר שהחליטה הוועדה כי בנסיבות העניין אין זה מוצדק לפנות לערוך פנייה בדרך זו, מטעמים של דחיפות או מטעמים המותרים על פי כל דין.
 1. להלן פירוט תחומי ההתמחות לגביהם  תקים המועצה מאגר של יועצים ו/או מתכננים/ ו/או מנהלי פרויקטים:
 2. ניתן לפנות למועצה בשאלות הבהרה בנוגע להזמנה זו באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: Maagarim@ma-tamar.co.il
 3. המועצה תפרסם מענה לשאלות ההבהרה מעת לעת באתר האינטרנט של המועצה ועל המציעים לעקוב אחר הפרומים באתר, ולא תהיה למציעים כל טענה בקשר לכך.

טפסים: